การคืน / เปลี่ยนสินค้า


Q : ฉันสามารถคืน/เปลี่ยนสินค้าได้หรือไม่

หากท่านพบว่าสินค้ามีปัญหา หรือไม่ตรงตามความต้องการ สามารถติดต่อตัวแทนเขตขายหรือบริษัทฯ ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-2748661-3 อีเมลล์ contact@lableader.co.th เพื่อขอคำปรึกษาและพิจารณาการเปลี่ยน/คืนสินค้า ทั้งนี้การเปลี่ยน/คืนสินค้าให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัท